کمپین های خیریه

بارش مهربانی


مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 تومان

0%

19,999,000 تومان

مبلغ باقی مانده

1

حمایت کننده

دسته ها :

کمک هزینه درمان بیماران


مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 تومان

57%

8,610,000 تومان

مبلغ باقی مانده

16

حمایت کننده

دسته ها :


حامیان موسسه
موسسه خیریه فاروق بندر سیریک
کمک آنلاین