کمپین های خیریه

کمک به زلزله زدگان شهرستان بندر لنگه (مرحله اول)


مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 تومان

14.6%

17,090,000 تومان

مبلغ باقی مانده

10

حمایت کننده

دسته ها :

حمایت از 22 خانواده بی بضاعت برای تهیه یخچال


مبلغ مورد نیاز : 142,000,000 تومان

24.7%

106,979,000 تومان

مبلغ باقی مانده

7

حمایت کننده

دسته ها :

بارش مهربانی


مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 تومان

0%

19,998,500 تومان

مبلغ باقی مانده

2

حمایت کننده

دسته ها :

کمک هزینه درمان بیماران


مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 تومان

57.5%

8,498,700 تومان

مبلغ باقی مانده

21

حمایت کننده

دسته ها :


موسسه خیریه فاروق بندر سیریک