کمپین های خیریه

تهیه 13 دستگاه کولر برای خانواده های بی بضاعت


مبلغ مورد نیاز : 221,000,000 تومان

2.8%

214,890,000 تومان

مبلغ باقی مانده

3

حمایت کننده

دسته ها :

کمک به زلزله زدگان شهرستان بندر لنگه (مرحله اول)


مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 تومان

14.7%

17,060,000 تومان

مبلغ باقی مانده

13

حمایت کننده

دسته ها :

حمایت از 22 خانواده بی بضاعت برای تهیه یخچال


مبلغ مورد نیاز : 142,000,000 تومان

25%

106,479,000 تومان

مبلغ باقی مانده

8

حمایت کننده

دسته ها :

بارش مهربانی


مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 تومان

0%

19,998,500 تومان

مبلغ باقی مانده

2

حمایت کننده

دسته ها :


موسسه خیریه فاروق بندر سیریک