بازرس موسسه

بازرس موسسه

ماده 23 ) مجمع عمومی عادی هیئت امناء 1 نفر را بعنوان بازرس اصلی و 1 نفر را بعنوان علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب خواهد نمود .
تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .
ماده 24) وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:
1) بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش عملکرد مالی برای مجمع عمومی
2)بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی
3) ارائه گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره و مدیر عامل از مفاد اساسنامه به کمیسیون ماده 26 سازمان بهزیستی و مجمع عمومی .

تبصره 1: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کند.
تبصره 2 : کارشناسان معرفی شده از طرف سازمان بهزیستی اجازه بازدید و بازرسی از نحوه خدمات فنی ، دفاتر و اسناد مالی موسسه را داشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف طبق ضوابط و مقررات سازمان بهزیستی و آئین نامه و دستور العملهای مربوطه می توانند اقدام لازم را معمول دارند .
تبصره 3 : مؤسسه مکلف به همکاری با کارشناسان و نمایندگان سازمان بهزیستی بوده و در صورتیکه ممانعتی از انجام بازدید و بازرسی بعمل آورد ، متخلف محسوب و پرونده مربوطه در کمیسیون نظارت استان مطرح خواهد شد.
ماده 25) کلیه اسناد و مدارک موسسه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیات مدیره موسسه باید جهت بررسی در دسترس بازرسان سازمان بهزیستی و بازرس ( یا بازرسان ) مؤسسه قرار گیرد .