مدیرعامل موسسه

مدیرعامل موسسه

ماده 22 : هیات مدیره می تواند از بین خود یا خارج از اعضای هیات مدیره ، یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عاملی موسسه انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید، که عزل وی نیز از اختیارات هیئت مدیره خواهدبود و مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می گردد نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء را دارد.
تبصره 1 : مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب خواهد شد و اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد ، دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره 2: انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع می باشد.