هیات امناء

هیات امناء

ماده 10) مجمع عمومی هیات امناء با تعداد 11 تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در موسسه می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.
تبصره : فعالیت هیات امناء افتخاری خواهد بود .
ماده 11) چنانچه هر یک از اعضاء هیات امناء فوت نماید یا استعفاء دهد یا به هر علت امکان فعالیت یا مشارکت در مجمع عمومی را نداشته باشد ، هیات امناء شخص واجد شرایط و مورد اعتماد را از میان داوطلبان و با رای سه چهارم اعضاء خود بعنوان جانشین وی انتخاب خواهد نمود.
تبصره 1: چنانچه صلاحیت اکثریت اعضاء هیات امناء از نظر مراجع قانونی ساقط گردد، موسسه از ادامه فعالیت محروم و خود به خود منحل خواهد شد .
تبصره 2 : نماینده سازمان بهزیستی باید بر نحوه تشکیل مجامع عمومی نظارت داشته و کلیه صورتجلسات را امضاء نماید.
تبصره 3: حضور نماینده سازمان بهزیستی کشور در تشکیل مجامع فوق العاده در زمانی که انحلال موسسه مطرح است الزامی بوده و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بدون تایید نماینده سازمان بهزیستی فاقد اعتبار خواهد بود .
ماده 12 ) مجمع عادی سالی یکبار در فروردین ماه تشکیل خواهد شد .

برای رسمیت جلسه حضور نصف به علاوه یک اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد ،جلسه دوم به فاصله پانزده روز از جلسه اول تشکیل و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت . مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا یک سوم اعضای هیات امناء تشکیل گردد. دعوت برای مجمع عمومی از طریق کتبی یا درج آگهی در روز نامه کثیر الانتشار می باشد
تبصره : در صورت لزوم سازمان بهزیستی می تواند اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ، به خصوص در زمانی که استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره مطرح بوده و یا موسسه در مرحله انحلال قرار گیردرا بنماید.
ماده 13 ) وظایف مجمع عمومی هیات امناء عبارتند از :
1-انتخاب و تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل )
2-عزل بعض یا کل اعضای هیئت مدیره و بازرسان
3- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرسان
4- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرسان
5- تعیین عضو جانشین هیئت امنا طبق مندرجات ماده 11
6- تصویب تراز نامه و منابع تأمین اعتبار
7- تعیین خط مشی کلی موسسه و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح موسسه باشد.
8- تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های موسسه تا تشکیل مجمع عمومی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت .
9- تصویب تغییرات مفاد اساسنامه
10- تصمیم گیری در خصوص انحلال موسسه

ماده 14) مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
1- با درخواست هیئت مدیره یا بازرس و بازرسان
2- با در خواست یک سوم از اعضای هیئت امناء
تبصره : دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده تلفنی یا کتبی یا درج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار بوده و مطابق با شرایط برگزاری مجمع عمومی عادی تشکیل و رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود
ماده 15) مجمع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و دو نفر ناظر دایر می شود .
تبصره 1 : اعضای هیات رئیسه با اعلام و قبول نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهد شد .
تبصره 2: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند .