هیات مدیره

هیات مدیره

هیات مدیره

موسسه دارای هیئت مدیره ای مرکب از 3 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل خواهد بود.
تبصره 1: جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.
تبصره 2 : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء هیئت مدیره بدون عذر موجه و بدون ا طلاع قبلی تا سه جلسه متوالی و شش جلسه متناوب ، در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
ماده 17) در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره ، به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده 18) هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر 15 روز یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس هیات مدیره تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد . فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز خواهد بود.
ماده 19) اعضای هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهد نمود .
ماده 20 ) هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیات مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی بمنظور انتخاب هیئت مدیره جدید دعوت نماید. هیات مدیره موظف است یک نسخه از نتیجه انتخابات خود را به سازمان بهزیستی استان یاستاد ارسال نماید.
ماده 21) هیئت مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد:
حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول
رسیدگی به حسابهای موسسه وپرداخت بدهی ها و وصول مطالبات
اجرای مصوبات مجامع عمومی هیئت امناء در راستای اجرای اهداف موسسه
افتتاح حساب در بانکها بنام موسسه
انجام تشریفات قانونی و تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم و تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و د ر صورت اقتضاء تفویض وواگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی یا حق توکیل به غیر
بطور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی هیئت امناء می باشد به نام موسسه انجام دهد .

تبصره 1 : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر خواهد بود .
تبصره 2: جز درباره موضوعاتی که بموجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی هیئت امناء است ، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور موسسه را مشروط بر رعایت حدود اهداف و وظایف دارا می باشد.